Hässleholmsdepån

  • Start
  • Om depån
  • Varför Hässleholm?

Hässleholm - en järnvägsknut och nav

Det fanns ursprungligen flera olika alternativ på tillgänglig mark att bygga en ny tågdepå på. Tidigt i utredningen utkristalliserades ett alternativ som var både det mest kostnadseffektiva men även det som hade bäst placering ur trafiksynpunkt – Kärråkra utanför Hässleholm. Platsen ger ett effektivt trafikupplägg mitt i Öresundstågssystemet.

Placeringen är även bra ur bemanningssynpunkt då upptagningsområdet för personal är inom en rimlig pendlingsradie. Hässleholmsdepån bidrar till en ökad sysselsättning i regionen.

I kombination med möjligheter att förlägga yrkesutbildning av tågtekniker och övrig personal inom närområdet ger det en mycket bra helhetslösning.